โครงการของเรา

รักษ์ไทยคือใคร

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ

โครงการบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด

ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด

ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คนไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับภัยไวรัสโควิด 19 โรคติดต่อร้ายแรงที่เรายังต้องอยู่กับมันต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แรงงานข้ามชาติกับโควิด 19

ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมโดยทั่วไป ไม่เว้นว่าจะเป็นชาติพันธุ์ภาษาไหน